بحث هفته

  بخش موضوع هفته:در این بخش ما سعی داریم هر هفته یک موضوع خاص در ارتباط به هــــــزاره ها را برای بیرون رفت از مشکلات امروزی در نظر بگیریم. قابل یاد آوریست ما به بحث های مفید و تبادل نظر های شما اندیشمندان با درنظر داشت آزادی بیان مُقــیّــد به قوانین و چوکات انسانی و منطقی بپردازیم و بحث و گفتگو های مثبت داشته باشیم.


موضوع بحث اول:
هزاره ها کی هستند و در مورد تاریخ هزاره ها چه میدانید؟
نظریات:به نقل از سایت مردم هزاره که در مورد تاریخ مردم هزاره نوشته است میگویند اینکه «تاریخ مردم هزاره بیشتر توسط دشمنان مردم هزاره نوشته شده است. آن ها کوشش کرده اند گذشته ی گرانبهای فرهنگی و تاریخی مردم هزاره را تغییر داده یا نابود کنند.»
وی میگوید که؛ مردم هزاره تورک هستند و نوادگان کوشانیان می باشند. مغول ها نیز حدود ده درصد از مردم هزاره را تحت تاثیر قرار داده اند.
مردم هزاره در افغانستان، ایران، پاکستان، هند و کشورهای آسیای مرکزی مانند تورکمنستان و قراقستان زندگی می کنند. میلیون ها تن از مردم هزاره مجبور به ترک سرزمین خود یا جایی که اکنون ما افغانستان می نامیم شده اند.
Noble Flower: The word "Hazara"
The term "Hazara" is believed to came from the word "Hazar" - meaning one thousand.

The Hazaras
Hazaras are among few races on the face of the earth about whose origin so little is known. There are different theories about the origins of Hazaras. Many researchers believe Hazaras to be of Turko Mongol ancestary.

Another theory is that Hazaras were Buddhists that actually lived in Afghanistan for the known history at least since the time of the Kushan Dynasty some 2000 years ago prior to the arrival of Islam. During the time of Kushan Dynasty, Bamyan was the home of one of the main hub of Buddhist civilization. This is obvious from the two of the World Tallest Buddhas statues that is carved in the mountain in Bamyan, Afghanistan - the heart of Hazarajat region inhabited by Hazaras for at least 2000 years.
Omid Bidar: Origin theories:The origins of the Hazaras have not been fully reconstructed. At least partial Mongol descent is difficult to rule out, because the Hazaras' physical attributes and parts of their culture and language resemble those of Mongolians. Thus, it is widely accepted that Hazaras do have Mongolian ancestry, if not direct male-line descent from Genghis Khan, as some Hazaras allege.[11] Some Hazara tribes are named after famous Mongol generals, for example the Tulai Khan Hazara who are named after Tolui, the youngest son of Genghis Khan. Theories of Mongol or partially Mongol descent are plausible, given that the Il-Khanate Mongol rulers, beginning with Oljeitu, embraced Shia Islam. Today, the majority of the Hazaras adhere to Shi'ism, whereas Afghanistan's other ethnic groups are mostly Sunni and Shia. However, the population of the Sunni and Ismaili Hazaras against the Shi'ite Hazaras is not discussed extensively enough by the scholarship.

Another theory proposes that Hazaras are descendants of the Kushans,[12] the ancient dwellers of Afghanistan famous for constructing the Buddhas of Bamiyan. Its proponents find the location of the Hazara homeland, and the similarity in facial features of Hazaras with those on frescoes and Buddha's statues in Bamiyan, suggestive. However, this belief is contrary not only to the fact that the Kushans were Indo-European Tocharians, but also to historical records which mention that in a particularly bloody battle around Bamiyan, Genghis Khan's grandson, Mutugen, was killed, and he ordered Bamiyan to be burnt to the ground in retribution.[13]

A third theory, and the one accepted by most scholars, maintains that Hazaras are a very mixed race. This is not entirely inconsistent with descent from Mongol military forces. For example, Nikudari Mongols settled in eastern Persia and mixed with native populations who spoke Persian.[6] A second wave of mostly Chagatai Mongols came from Central Asia and were followed by other Turko-Mongols, associated with the Ilkhanate (driven out of Persia) and the Timurids, all of whom settled in Hazarajat and mixed with the local Persian population, forming a distinct group
---------------------------
I find it in Wikipedia, the link is written below:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hazara_people
Nemath Joyaa Alizada: دیدگاه در مورد تاریخ: آیا از نگاه تاریخی بُت های بامیان، با حدود 2000 سال تاریخ، مدرک قابل پذیرش برای همه نیست تا روشن کند که شاهکار دست های هزاره ها بوده؟ بزرگترین سند تاریخی ما و گذشتگان ما در بامیان، قلب افغانستان، نشان می دهد که تاریخ ما از چنگیز خان مغل آغاز نشده بلکه از دوران کوشانی ها است و در دوران حملات چنگیز خان، تأثیر پذیز از فرهنگ به شمول زبان آنها شدیم. موجودیت چند "اصطلاح زبانی" نمی تواند دالی بر حقیقت وابستگی ما باشد.
Zaeem Hazara: اصل اختلاط ترک مغول ها اساس پیدایش ملیت هزاره بوده و ملیت هزاره منشاء مغولی یا دقیق تر منشاء ترک مغولی دارد.
مورخانی چون میخاییل ویر، ژ.فریر فرانسوی و کورتس یونانی پس از بررسی نوشتار قدیمی، نسب نامه ها، آثار کهن، اسکلت شن سی و قوم شناسی گفته اند که هزاره قبل از حملات مغول ها در همان محلی زندگی می کردند که امروز بود و باش دارند...
برای اطلاعات بیشتر از: تاریخ ملی هزاره ها صفحه 18، جامع التواریخ جلد 1ص110، پژوهشی در تاریخ هزاره هاص 103، سیری در هزارهجات ص 26تا 30، سایه روشنهای جامعه هزاره ص 21...
ما به این شک و تردید نداریم که بازمانده های عساکر مغولی منکوقان در تشکیل ملیت هزاره نقش دارند... اماقبل از حملات مغول سا کنبن اصلی مرکز افغانستان امروزی اقوام ترک تبار خلجی و قارلوق ها بوده اند و شباهت چهره بعغی از ما ها انرا به اثبات رسانده.....از سوی دیگر کلمات ترکی که ما به کار می بریم.
Hayat Alzd: در جایی خواندم که گفته بود اسم مغول تا قبل از امپراطوری چنگیز خان وجود نداشت و در هیچ کتابی بیان نشده است. مغلان قبل از چنگیز خان زندگی قبیلوی داشتند و هر قبیله و منطقه شاه و حکومت شخصی و جداگانه مربوط به خودشان را داشتند. تا اینکه چنگیز خان قلعه ها را تصرف کرده و مردم را گرد هم جمع گردند و یک اسم واحد برای قوم خویش برگزیدند. که همان مغول همین روزیست. قطعاً هر قوم و قبیله ای که رگ و ریشه به مغولان داشته باشند نیز مغول نامیده میشوند.
این ادعا را که؛ هزاره از نسل چنگیز خان و یا بعد از حملات چنگیز در افغانستان بوجود آمده است؛ هرکس اگر دارد، اشتباه محض است و یک دروغیست با شاخ های بس عظیم، که در حقیقت خلقت شده ای زرنگی و هوشیار نابودگران هویت روشن و تاریخ درخشان هزاره ها می باشد و مهم است که هوشیار باشیم. نمونه ای بسیار روشن و واضح این حقیقت مجسمه های بامیان میباشد، که به دستان خایینین و متعصبین بی شعور در هر دوره بخشی از آن را نابود کردند و از بین بردند.

منابع معتبر جهت شناخت دقیق و درست از تاریخ هزاره ها:
دوستان لطفاً جهت شناخت بیشتر در باره تاریخ، علت نام گذاری هزاره ها و شناخت بیشتر در مورد موقتعیت هزاره ها به این سایت سری بزنید...
خاستگاه هزاره های افغانستان
نویسنده: رحیمه هزاره ای
http://afghanistanhistory.net/home/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=3
تاریخ معاصر هزاره ها قسمت اول
نوسنده: ظاهر دقیق
http://www.esalat.org/images/tarikh%20maasere%20hazara%20haa%201.htm

تاریخ معاصر هزاره ها قسمت دوم
نوسنده: ظاهر دقیق
http://www.esalat.org/images/tarikh%20maasere%20hazara%20haa%202.htm
نوت: البته سایت مربوط به حذب خلقی ها میباشد، اما خوب است بخوانیم اگر آموزنده بود.

جرم بازخوانی تاریخ هزاره ها
http://kabulpress.org/my/spip.php?article3540
مروری بر تاریخ هزاره ها
نویسنده: محمد سعیدی
http://urozgan.org/fa-af/article/579/

_____________________________________________

بحث: دوّم
عنوان:
عـلـــــــت بحـــــــــران های کنونی واقع در اجتماع هــــزارجات
چیست؟؟
Sher Bachey Hazara: به نظر من دلیل بحران هزاره ها نبودن اتحاد و یک پارچگی در بین مردم غیور هزاره بوده و همین اکنون هم است که مه همه شاهد آن در گذشته ها هم بوده ایم و حالا هم هستیم.
Siasat Khidmat: 1 هزارستان کنونی در جای بسیار مرتفع واقع شده است که این کوه های مرتفع و سر به فلک کشیده مشکلات زیادی را به باور آورده است از قبیل محدود شدن موقعیت جغرافیای
2 نداشتن راهای مواصلاتی از قبیل سرگ های پخته
3 عدم موجودیت انرجی و برق
4 نداشتن امکانات و نداشتن کودهای کمیاوی برای انکشاف زراعت

Mehdi Hazara: دوستان عزیز بحران کنونی در هزاره جات ویا چی در داخل و یا خارج از آن تمام این مسایل سخت و ناگوار که ما با آن روبرو هستیم از قتل عام شدن گرفته تا بحران های سیاسی و اقتصادی که امروز مردم غیور هزاره را میسوزاند و یا از آن رنج میبرد و چشم در انتظاری همکاری شما جوانان عزیز هست فقط در نظری شخصی من یک واژه شده میتواند که آن عبارت هست از کلمۀ ( اتحاد)، ما متحد نیستم!
هر ریس جمهور و یا آمیر که بر ما حکم ران باشد مارا در نظر نمگیرد و حقوق مارا پایمال میکند چون بکلی خبر دارد که نه اتحاد داریم و نه کلان همشه یتیم هستیم که اگر این مثال یتیم را بر سری مان بگزارد بسیار جالب هست. شما ببنید در هر قریه و یا جمع که یتیم وجود دارد یعنی کلان در آن خانه نباشد هیچ کسی حتی اگر با شعور باشد درقرن 21 توجه نمدهد به آن جمع و یا خانواده که سرپرست و یا یتیم باشد. همین مثال بالای ما هزاره ها بسیار خوب میخورد ما هزاره ها چند تای ماکه روزی خوب داریم یک بار کورۀ ما اگر پور شد. دیگر ما گزشته و یا قوم و اقارب خود را فراموش میکنیم و در ضمن ما چی در خارج و چی در داخل کشور اتحاد نداریم. هیچ وقت پشت یکی ازرهبران خود را خوب با اتحاد و انسجام شجاعانه نگرفته ایم همین بوده است که کشور های مختلف و یا حزب های سیاسی با تربیت دادن مارها در آستین خود ما و از مردم ما همشه ما را از داخل شکسته داده هست و هربار که رهسپار در راستای اتحاد بسوی یک پارچگی و متحد شدن روان شده ایم این مارها از داخل مارا شکست داده و از این به بعد هم اگر جوانان غیور هزاره بیدار نباشد از گزشتۀ درد آور مظلومیت مردم خود درس نگیرد کاملاً ما باز هم شکست خورده هستیم و از این روز های بد هم بر سری ما آمدنی هست و اگر اتحاد نداشته باشیم تاریخ بر ما تکرار می‌شود... بعنوان یک خدمت کاری کوچک قوم هزاره، من از تک تک شما عزیزان و جوانان و روشن فکران تقاضامندم که لطفاً یک نگاه به تاریخ نماید و بعد بیاید باهم یک ایجاد اتحاد و همبستگی را برای دفاع از حقوق و شعور سیاسی و فرهنگی و غیره ... خود نمایم این کار فقط توسط جوانان عصر پایه گزاری خواهد شد پس هنوظ هم دیر نیست برادران عزیز و داغ داران سالها جنگ و بد بختی..... بیاید با هم متحد شویم
Mohsen Nazari: ye kalame mohajerat
Omid Bidar: سلام خدمت همه برادران من با شیر باچه هزاره موافق ام، تنها مشکل بزرگ همین اتحاد و همبستگی بین ما است که متاسفانه ما در بین خود اتحاد نداریم. و دیگر مشکلات هم است. ما مظلومان تاریخ بوده ایم که بالای ما بسیار ظلمهای شده باعث این همه ظلمت هم اتحاد ما بوده.
من در کتاب "تاج التواربخ " که کتابی است نوشته شده توسط جابر "عبدالرحمان. در این کتاب مثلی آورده بسیار دردناک؛ "اگر هزاره ها خر بارکش نبودند و از عهده کارهای ما بر نمی آمدند، باید خود مان مثل الاغ کار میکردیم." از این مثل ما میفهمیم که ما را در افغانستان غیر از جوالی و بار کش دیگر چیزی ندانیسته اند. و شما شاید فکر کنید که این مثل با موضوع چه ربط دارد؟ ولی منظور من از ذکر این مثل در این موضوع همین بود که ما همیشه زیر ظلم بوده ایم و تنها راه نجات همین اتحاد ما در بین مااست و باید ما به تمام جهان به اثبات برسانیم که ما یک جوالی یا بارکش... این ظالمان نیستیم، بلکه ما هم اتباع افغانستان و قوم غیور در جهان هستیم.

Tanha Ajnabee: Lake of unity and education
هزاره های جهان متحد شوید:
من نظریات و دیدگاهای همه شما عزیزان راتا به آخر مرور کردم
و تا جای که توانستم درک کنم همه شما عزیزان به یک نکته اشاره داشتید که همان بی اتحادی قوم ماست ولی اینکه چرا ما بی اتحاد هستیم دوستان اشاره ای نداشتید.
خوب بخاطر اینکه نظریه از اصل مسله بدور نرود تا حذف نشود ازطرف همکار عزیز مان می خاهم بصورت کوتاه و مختصر دال بی اتحادی ما را بیان کنم
در کتاب پژوهش در تاریخ هزاره ها نوشته حاج کاظم یزدانی، در نسخه های از کتاب سراج التواریخ نوشته شده پدر تاریخ کشور ملا فیض محمد کاتب هزاره، در کتابی ( هزاره های از قتل عام تا احیای هویت) از خادم و مبارز همیشه بر حق اقای بصیر دولت آبادی، در کتاب تاریخ ملی هزاره های اثر شرق شناس روسی تاجکی اقای خانوف من دلایلی بی شماری را یافتم که بصورت کوتاه تر برای شما در اینجا چند دلیلی را که در همه کتاب های که نام بردم مشترک یافتم ذیلا می نویسم
1- صداقت و ساده لوحی مرد هزاره
2- اقتصاد ضعیف که خود باعث تمایل به پول و دارای می سازد تا از جوانب مقابل اگر پیشنهاد میگردد مورد قبول ما واقع گردد
3- وجود خوانین در قرأ و قصبات مناطق هزاره نشین دل گرم بودن به فرموده های سادات، کربلائی و ملا ها یکه بیشتر شان بالاتر از پنج کتاب یا همان پنج گنج را نخوانده اند.
4- و وجود مار های داخل آستین ما که آنها هم از جمله کسانی اند که در ماده سوم برای تان نوشتم
حالا اگر ما بحران درونی مردم خویش را مرود بحث قرار میدهید باید از مبدای که بحران بوجود آمده باید مورد بحث قرار داد از زمان که کشور به نام خراسان اسمش را داد به افغانستان. بلی دقیقا از همان زمان
زمانی که هزارستان توسط میر ها منطقوی اداره و کنترول می شد و این میر ها باعث شد که حکام وقت احساس خطر بکنند و چشم ودندان به برای تسخیر مناطق هزاره ها تیز کنند که بالاخره با سیاسیت های شیطانی توانست به این کار موفق شوند
عبدالرحمانی که قبل از تاراج هزاره های هزارستان به میر های کاسه لیس اش خلعت میداد و برای زنان شان هم لباس های حریر
بعد از تسخیر هزاره ها همان میر ها اولین کسانی بودند که مورد شکنجه مجازات قرار گرفتند
این خود بحرانی سیاسی را در تاریخ برای هزاره ها بوجود آورد

بعد از آن زمان های نادر میرسد که از مالیات کمر شکن مردم به فغان میرسد ولی در یاین زمان مردم باز هم دوباره شعور سیاسی پیدا کردند
نمونه مثال اش شهامت شهید جانگداز قوم عبدالخالق هزاره است
بعد از آن زمان شخص عیاش و مالک رسپی خانه های افغان ملتی یعنی ظاهر میرسد و تا بالاخره زمن شخص مجنونی به نام داود میرسد از زمان ها همه برای مردم ما بحران آفرین بوده اند هیچ رژیم یاد شده برای مردم ما خدمت که باید میکردند نکردند
زمان خلقی و پرچمی رسید در این زمان و مردم ما با آن که از نعمت دانش محروم بودند ولی تلاش زیادی برای کسب منصب بخرج دادند
زمانی نجیب را می توان دروازه برای رشد ذهنیت های سیاسی قوم هزاره نامید

و بالاخره مجاهدین زمانی بود که مردم ما از لحاظ شعور سیاسی آماده نبرد بود البته مردمان شهری نه دهات. دهات هنوز هم همانی بود که قرنهای گذشته بودند

و بالاخره صفحه ورق خورد و صفحه تاریخ را با پلیدی های که از یک مسلمان هرگز توقع نمی رفت سیاه کردند و کسانی بقدرت رسیدن که خود را طالب نام گذاشته بودند ولی عمل کرد شان از چوکات انسانیت بکلی بدور بود اگر بگویم که انسان نبودند هم اشتباه نکردیم

و امروز که رژیم به نام دیموکراسی است و غرب نما ها می خواهند نمایش سیاست را در افغانستان ایجاد نمایند ما پس از هم پاشیدیم و فریب مار های آستین را خوردیم بزرگان ما همه غرق در پول پرستی شده اند
قوم همانندی که مهدی جان فرموده است که یتیم درصحنه باقی مانده است

دلیل بحران نبود شخصیت های سیاسی ورزیده وکار کشته است دوستان دلیل بحران محافظه کاری شخصیت های کار کشته ماست
دلیل بحران چیزی نیست جز فریب خوردن های دشمنانی که منافع ملی شان را با آله دست قرار دادن ما بدست می آورند
بحران ها همه از خارج از کشور در جامعه ما بوجود می آید عزیزان

بحران کنونی باید بوجود آید چون رهبران ما قدرت شان را از دست میدهند
مردم را باید در همچون تاریکی نگهدارند تا آنها بتوانند قدرت سیاسی، مقام و قدرت شان را حفظ بکنند

دوستا ببخشید که زیاد گفتم خدا کند که از خواندنش خسته نشوید دراخیر نوشته زیر این خط را نیز یک مرور بفرمائید<
__________________________________________
برای توستان توصیه می کنم که بخاطر ریشه یابی بحرانی کنونی کتوب سراج التواریخ و هزاره های از قتل عام تا احیای هویت و پژوهش در تاریخ هزاره ها را یکبار مطالعه نمائید

Abdul Ghani Faiazi: Hazara people never had any ABSULOT win or victory, so don't know what to do? But we have lessons learned from past and the reasons of failure, so that have not to be repeat and we Hazara people will have lots of success INSHAALAH.
Didar Shirzad: از جواب سوال شما باید گفت که علت بحران در هزاره جان باور کردن به سخنان این و آن است و از ساده دلی و خوش باوری خودی مان است نباید فریب کسی خورد و به سخنان فریبنده کسی فریب خود باید ما و شما کوشش کنید با همه بسازیم و از عقل که خداوند به ما و شما داده استفاده کرده شهر ها و قریه جات خود از این بحران نجات دهیم ... بدرود.
Mohammad Ali Ahmadi: بحران کنونی علت های زیاد ی دارند .. ازجمله یکی هم خوش باوری ها است که آقای دیدار عرض کردند .... نکته ای عمده این بر میگردد به بزرگان و متنفذین اجتماع هزاره .. اگر بزرگان هزاره با حسن نیتی همدیگر دربین اجتماع نفوز کنند و دربین هزاره انگیزه هم نوعی همدیلی ایجاد کنند ومردم را از حقوق شان آگاه سازند واز واقعات و نابسامانی های تاریخی باز گوکنند درضمن درپهلوی مسایل دینی از حقایق های روز به ملت توضیح بیدهند بیدون شک خوش باوری ها وساده گری ها کاهش میابد و بحران تا حد کم مشود ...
Hayat Alzd: من هم به نوبه ای خود با توافق به تمام نظریات شما عزیزان قوم دوست نکته ای را علاوه میکنم و آن فرار و دوری گسستن از گذشته ای شوم و وحشتناکی که بر ما تحمیل شده است میباشد. ساده تر عرض کنم این که ما گذشته ای تاریک و شکننده ای خود را تکذیب میکنیم شاید فراموش شود و این درد آورترین واقعه ای تاریخ است که قومی از گذشته اش دوری گزینت.
و دیگر اینکه تقلیدات کور کورانه که ناشی از نادانی و همچنان تعصب های تخریب گر ماست یکی از علت های بوجود آمدن بحران های کنونی از قبیل قربانی شدن، مهاجرت، و بی سوادی ماست.
پس وظیفه تک تک ماست که جهت آگاهی نسل آینده ای خود هرانچه در دل ما بصورت بغض خانه کرده است، درمیان بگذاریم، بکوشیم و مانع تکرار چنین خواب خوفناک شویم.
زنده باد وحــــــدت هــــــزارگی!

Mehdi Aslamy: چیزی که در جامعه هزاره مه را بیشتر رنج میته او نداشتن آگهی از حقوق و حقایق و عدم دلچسپی شان به مسایل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شان است. هزاره ها به مانند دیگر اتباع افغانستان و بیشتر از انها بی مسولیتی و بی توجهی را از خود ساختن، که اگر چنین کنند بی عدالتی ها و حق خوری های زیاد سبب بحران های جدی تر بعدی خواهد بود.. از نبود آب و برق در برچی گرفته تا عدم توازن در خدمات عامه دولت و بازسازی ولایت مرکزی همه خود گویای این حقایق هستن... از وعده های انتخابات گرفته تا پوشت دادن به وعده ها و اینجا کی پرسید که چی شد و کجا شد؟ چیزی دیگر که بحران می افزاید عدم هماهنگی اندیشه ها در سطح رهبریت و روشنفکر ان...و باز هم مردم باید جدی تر باشند ...
Omid Khan: فقر و بی سوادی
Shirhasan Darwishi:  خوب هزاره‌ها را از گذشته‌های پیش می‌خواست نابود و یا منقریز کنند که خوشبختانه با فداکاری‌های شهدا و دلیران برخورد، که تا حالا هم تبعض آمیز با میلت ما بّر خورد میگردد. برای مثال فقط یک سرک که شمال را به‌‌ جنوب وصل میکند با اضافه کردن ۴۰۰ کلو میترا بوردن بالای قندهار سپس به‌‌ هرات. امتیاز هزاره ‌ها از کمک ‌های بیرونی ‌ها این بود که به‌‌ ما رایدهید تا من کوچئ ‌های وحشی را نفریستم به‌‌ هزارجات..
Mohammad Yar Hamdard: چیزی را که من میحواستم علاوه کنم اینست که باید محتاط باشیم تا دشمن دربین مزدور تربیه کرده نتواند و هرگز گذشته بدی خود را فراموش نکیم تا باشد سرمشق برای آینده شود و برای آزموده را آزمودن خطا باشد ومنالله التوفیق
دوستان و دلیرمردان کوشا، جهت دریافت منابع و اطلاعات بیشتر برای دریافت علل و عوامل بحران در جوامع هـــزاره لطفاً سری به سایت‌های ذیل بزنید. بدور از مفیدیت و آموزندگی نخواهد بود.

تأملی بر بحران هویت هزارگی

نویسنده: محمد کاظم وحیدی
http://www.hazarapeople.com/fa/?p=7818

افغانستان: سرنوشت سیاسی ناپایدار ورشنفکران پریشان رفتار
سایت شخصی از خمزه واعظی

http://hamzehvaezi.com/

 هویت تاریخی و اتنیکی جامعه هزاره در دراز نای تاریخ

نویسنده:  محمد عوض نبی زاده
http://afghanistannews.org/nabizada.html

انحصار تاریخ ، تاریخ انحصار


نويسنده: روح الله روحانی

http://kabulpress.org/my/spip.php?article430

________________________________________________


بحث سوم:
عنوان: چه چیزی باعث شده است تا

 هزاره ها به یک شکار آسان و سهلی
 برای دوشمنان تبدیل شوند؟
Omid Bidar: به نظر من فقط بی اتحادی باعث همچو چیزهای میشود.
 اگر ما یک شویم ببینید که بزودی دشمنان خود را از ریشته درو میکنیم اوالخدا. به امید همان روز.

Mohammad Jan: ba nazar man dar quetta pakistan baloch wa pashtun ha mekhahad ki hazara quetta ra ba kolli tark konand...

Zia Mohammadi: بی اتفاقی هزاره ها باعث شده است که همین طور قربانی میدهد...

Shirhasan Darwishi: هزاره ها در جغرافیای از مادر تولد میشه که محیط کاملاً وحشی است و مردم هزاره از وحشی گری دوری و پر هیز کرده دأیماً.
هیچ گونه راه حل نیست تا انسان گریت را طرف مقابل یاد نه‌ گیرد ما باید از این موقع که جهانیان به‌‌ وحشی گری اینها پی‌ برده و آگاهی‌ پیدا کرده کمک بیخاهیم و با کمک جهانیان بیتوانیم طرف این‌ها شویم... (؟؟؟؟ زیاد مطلوب نبود)

Javad Nazary: عدم اتحاد و انسجام هزاره ها باعث این همه مصیبت است

Milisecond Parsa: راه شهیدمزاری را دنبال کنید و با جان و دل به نصایحش عمل کنید، تمام دنیا هم نمیتواند شما را به زانو در آورد

Mehdi Oruzgani: رهبريت ضعيف كه اميد است نسل جديد متحد باشد

Ali Wafaye: در نظر من یگانه عامل که باعث ضعف ما شده، نداشتن سواد کافی ما است. چون در عصر حاضر قویترین سلاح همین دانش است. اگر ما بیخواهیم از حقوق مردم خود دفاع و مردم ما سربلند و آزاد باشد، بجز این راه دیگر راهی نداریم. اگر دانش نباشد نه اتحاد است و نه کسی به حرفت گوش میدهد که ما شاهد این هستیم .خواهش ما از جوانان (چه در خارج و داخل) این است که خود را با سلاح علم ودانش آماده کنید. چون تا هنوز که در اول خط قرار داریم وبعد از این شاید مردما با خیلی چیزها روبرو شود. که جواب گوی آنها فقط جوانانی ما است. به آمید آنروز که جوانان ما با سلاح علم ودانش ،آماده برای دفاع از حقوق مردم ما باشد
.


 بی سوادی و عدم اتحاد بین مردم هزاره   Ebrahim Ali zada:

Ali Yawar: zolm wa setam e ki abdur rahman kard ba in qawm . har ki mibood az in bater mishod , ma dar aqalyat qarar grifta boodim
agar in hama zolm wa setam nami bod chira besawadi ba wejood mi amad???
dar asal kasi ki hazara ha ra ba ee rooz rassand . abdor rahaman khan bood az yadet rafta
baz migan ki besawadi bood

حقایق تلخ: بی سوادی
اگر مردم با سواد میبودند جلو عبدالرحمن خیانت را هم میگرفتند اما همان زمان هم مثل امروز اکثریت مردم افغانستان بیسواد و مذهب زاده بودند.

یاسر روشن بین: و نداشتن یک مذهب متعالی انسانی این مذهبی که دارد جنجر به قلب انبیاء اولیا و اوصیا میزنند باید مذهب شناسائی شود و دوباده مطرح شود...

Abas Qasimi: dar qadam awal besawadi 2wom bad dehanati 3wom takburi bejay

Rahimy Khan: ba salam ba hama dostan ,ma kitta shodaey Quetta astom ,ee ki chira mardom azmo da Quetta koshta mosha ba khatir Shiya bodan asta ,anha mardom azmo ra kafir gofta moksha wa da mantiqa hai Baloch nishin da har kocha deewar shi niwishta asta , Shiya kafir_________________________________________________